Napísal: Balázs Kuczman

 OZNAMerbhp

Obec Horná Potôň ako obstarávateľ „Územného plánu obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 3/2019“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §§ 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania

návrhu riešenia

 

„Územného plánu obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 3/2019“

 

„Územný plán obce Horná Potôň – Zmeny a doplnky č. 3/2019“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Hornej Potôni a na internetovej stránke obce www.hornapoton.sk

Záujemcovia môžu do návrhu nahliadnuť v priebehu stanovenej lehoty a dať k nemu svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr do 12.08.2017 na Obecný úrad Horná Potôň.

Vyvesené dňa 11.07.2019

Zvesené dňa . 12.08.2019

 

-------------------------------------

Bc. TivadarSidó

starosta obce

 

Prílohy: