Napísal: Balázs Kuczman

erbhp

OBEC HORNÁ POTÔŇ

930 36 Horná Potôň č. 1

tel.: 031/5543236, fax: 031/6270116, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Podľa ustanovenia §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Horná Potôň

Magyar Tannyelvű Óvoda Felsőpatony

Kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategória pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

  • najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z.),

  • absolvovanie I. atestácie (§ 61 ods.12 zákona č. 317/2009 Z. z.),

  • bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z),

  • zdravotná spôsobilosť ( § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.),

  • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka ( § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.),

  • znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práce s e-mailom, internetom a i.),

  • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,

  • osobnostné a morálne predpoklady,

  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

doklad o dosiahnutom vzdelaní a prvej kvalifikačnej skúške (overená fotokópia),

potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

štruktúrovaný profesijný životopis,

výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),

stručný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v písomnej forme,

doklad o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z. z.)

písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Predpokladaný nástup: 1. september 2019

Termín a miesto podania žiadosti:

písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Obecný úrad Horná Potôň, 930 36 Horná Potôň 1.

termín podania prihlášok do 01.08.2019 do 12,00h.

obálku označte heslom „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Horná Potôň – neotvárať “.

UPOZORNENIE: rozhodujúcim je dátum doručenia!

Termín a miesto výberového konania:

Dňa 06.08.2019, na základe pozvánky uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované požiadavky.

V Hornej Potôni, dňa 11.07.2019.

Bc. Tivadar Sidó

starosta obce